Grafik Galerie

Helmut A. Zirkelbach (* 1962 in Schorndorf, Württemberg)

Abstrakt II

zirkel_H2.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Homeland II
Graphit, Fett, Ölfarbe,
2012, ca .35x23,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


zirkelbach_H3.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Homeland III
Graphit, Fett, Ölfarbe,
2012, ca .35x23,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web2.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 2
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x19,8cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web3.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 3
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x19,8cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web4.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 4
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20x20cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web1.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 1
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x20cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web5.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 5
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20x20cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web6.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 6
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x19,8cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web7.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 7
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20,1x20cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web8.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 8
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,4cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web9.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 9
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x19,8cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web10.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 10
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekanntweb_11.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 11
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web12.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 12
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_CodexUnbekannt_web13.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Codex unbekannt 13
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20,2x20cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_Halbinselblau_web1.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Halbinselblau I
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_Halbinselblau_web2.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Halbinselblau II
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout

€ 180


Zirkelbach_Halbinselblau_web3.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Halbinselblau III
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 20,2x19,4cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout
(Im Atelier auf Anfrage)

€ 180


Zirkelbach_Halbinselblau_web4.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Halbinselblau IV
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,8x19,8cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout


€ 180


Zirkelbach_Halbinselblau_web5.jpg

Helmut A. Zirkelbach
Halbinselblau V
Radierung auf Bütten, 2015,
Druckfl. 19,7x19,7cm, Aufl. 3/10
(signiert, datiert, nummeriert, bezeichnet), inkl. Passepartout
(Im Atelier auf Anfrage)

€ 180


zirkel_aufspiegelrot.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
aufspiegelrot, Radierung
Carborundum auf Bütten,
2009, Druckfl. ca.20x25cm,
kein Unikat, Aufl. 3/10
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_05-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (05/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)


€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_06-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (06/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)


€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_07-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (07/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_09-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (09/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_10-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (10/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_11-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (11/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)


Zirkelbach_12-15.jpg

Helmut Anton Zirkelbach
Ohne Titel (12/15)
Ritzzeichnung auf Karton,
2015, ca. 25x17,5cm
(inkl. Passepartout)

€ 160 (Künstler-Sonderpreis)